Меню
Your Cart

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през интернет магазин, собственост на AT TРЕЙД ЕООД (наричан по-долу “е-магазина”). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между AT TРЕЙД ЕООД и клиента. AT TРЕЙД ЕООД предоставя на клиента възможност да закупува предлаганите през е-магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на клиента на настоящите общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през е-магазина стоки само след изразяване на съгласие с настоящите общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на общите условия и се задължава да ги спазва.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


По смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:AT TРЕЙД ЕООД – гр. Пловдив е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към агенция по вписванията с ЕИК: 201863182 , ИН по ЗДДС: BG201863182 , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, булевард “пещерско шосе” №149 предоставящо стоки и услуги онлайн посредством е-магазина Eren.bg


Под “стоки/артикули”, предоставяни през е-магазина” се разбират описаните в категориите на е-магазина стоки/артикули.


Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. AT TРЕЙД ЕООД   не носи отговорност, в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.


Под “производител” се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през е-магазина стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.


Под “клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил и/или е направило поръчка в е-магазина и се е съгласило с настоящите общи условия. С подаване на поръчка/заявка, клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Е-магазинът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от клиента.


Под “клиентски профил” се разбира информация за клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от е-магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.


Под “продажна цена” се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.


II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ Е-МАГАЗИНА НА АТ ТРЕЙД ЕООД


Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в е-магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.


Е-магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, е-магазинът, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от клиента.


ПОРЪЧКИ/ЗАЯВКИ ЗА ПОКУПКА


За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през е-магазина стоки, клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с общите условия за използване на е-магазина и/или да направи поръчка (чрез попълване на електронна форма) и да изрази/заяви съгласието си с общите условия за покупко-продажба през е-магазина, както следва:


Регистрационна информация – клиентът предоставя на е-магазина следната информация: за физическите лица – име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, идентификационен номер/ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми е-магазина да ги актуализира своевременно. В случай, че клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, е-магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.


Съгласие с общите условия – чрез отбелязване в полето “съгласен съм с общите условия за покупко-продажба през е-магазина” и натискане на бутона “продължи”, клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.


Е-магазинът незабавно потвърждава получаването на поръчката като изпраща съобщение до електронната поща на клиента, което съдържа информация за поръчката (цена на поръчката с включен ДДС, начин на плащане, начин на доставка и цена на доставката с включен ДДС), данни на е-магазина и текста (електронна препратка към текста) на настоящите общи условия.


Всяка заявка за покупка от клиента през е-магазина, въз основа на тези общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.


Условия на плащане с карта за избраната стока / услуга


Eren.bg приема следните карти: mastercard, mastercard electronic, maestro, visa, visa electron, v pay


Моля, обърнете внимание, че вашата v pay или mastercard electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация verified by visa или mastercard securecode.


Моля, проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за трансакции в интернет.


Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.


Транзакционната валута при плащане с карта е български лев (лв). Ако на сайта има и цени в други валути, освен български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута.


При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.


Политика за осигуряване на защита на данните при плащане


AT TРЕЙД ЕООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата visa или mastercard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:


Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка


Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)


В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – verified by visa и mastercard securecode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.


ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА/ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА


Поръчка/заявка за покупка се подава от клиента като последният извърши последователно следните действия:


 1.  Клиентът, след като попадне на уеб страниците свързани с Eren.bg, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална “количка” с натискането на бутон “купи”;
 2.  При натискане на бутон “количка”, той получава достъп до “количка” – таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
 3.  В “количката” клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон “продължи”;
 4.  Клиентът, попълва лични данни за поръчката – име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, еик, ин по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
 5.  При натискане на бутон “продължи”, клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на доставка и трябва да се съгласи с общите условия за покупко-продажба през е-магазина;
 6.  При натискане на бутон “продължи”, клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на плащане на своята поръчка;
 7.  При натискане на бутон “потвърждавам поръчката”, заявката за покупка на стока през е-магазина се счита за извършена;


При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за е-магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.


ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА/ЗАЯВКАТА


Заявката за покупка се приема от е-магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на клиента, със следното съдържание: номер и дата на поръчката, начин на плащане, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, начин, адрес и срок на доставка, данни и адрес на кореспонденция на at tрейд еоод, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите общи условия.


Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на клиента.


ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


 Всички цени на стоки в е-магазина са в български левове, с включен ДДС или в равностойността им в евро спрямо фиксирания курс на БНБ. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.


Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:


А) при доставката – в брой от клиента или от трето лице от името на клиента;


Б) предварително плащане по банков път – след поръчка ще ви изпратим проформа фактура, за да извършите плащането.


В) плащане с дебитна / кредитна карта – приемаме плащания с банкови карти, посредством      (УСЛУГАТА ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ АКТИВИРАНА!)


ДОСТАВКА


Заявената за покупка стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка в срок до 7 (седем) работни дни на територията на българия и от 7 (седем) до 30 (тридесет) работни дни на територията на европа.


Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.


ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА


Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


РЕКЛАМАЦИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ


Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:


– доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;


– при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;


След получаване на стоката клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.


В изброените случаи, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до е-магазина.


Клиент, който е потребител по смисъла на закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през е-магазина, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до е-магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.Н., като разходите за доставка са за сметка на клиента.


Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес:


AT TРЕЙД ЕООД , ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ №149 , НА СЛЕДНИЯ  Е-MAIL АДРЕС:  INFO@EREN.BG


Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Е-магазинът е длъжен да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.


ОТКАЗ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА В 14 – ДНЕВЕН СРОК

 

“AT TРЕЙД” ЕООД има право да откаже възстановяване на сума за закупен и върнат продукт при следните случаи:


1. Продуктът не е в търговски вид, целостта му или целостта на опаковката е нарушена или липсва.


2. Продукти с регистриран и обновен софтуер. Поради тази причина не бързайте да правите регистрация и обновяване, защото няма да можете да върнете продукта.


3. Продукти по индивидуална поръчка. Ако някой продукт спада към графата индивидуална поръчка, ние ще ви уведомим за това и ще поискаме вашето съгласие преди да обработим поръчката.


Ако не сте сигурни във вашия избор и обмисляте да се възползвате от правото си за връщане на продукт, е добре да пазите внимателно и грижливо устройството, както и всичко свързано с него. Поради тази причина препоръчваме продукта да бъде разопакован внимателно и тестван за кратко, но не ползван продължително.


Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 7 работни дни.


AT TРЕЙД ЕООД полага грижа информацията в е-магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.


Клиентът е длъжен да обезщети AT TРЕЙД ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети at tрейд еоод  и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.


AT TРЕЙД ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


AT TРЕЙД ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си Eren.Bg заедно със съобщение за промените.


При промени в настоящите общи условия клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес:


AT TРЕЙД ЕООД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 149.


С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в общите условия не засягат отношенията между клиента и AT TРЕЙД ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.


При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта орс. За неуредените от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


III. КАКВО СА “БИСКВИТКИ” (COOKIES) И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ?


КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ?

HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към вашия интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. „бисквитките“ са изобретени от лу монтули, бивш служител на нетскейп комюникешънс. Почти всеки по-голям и богат на функционалност сайт в интернет пространството използва бисквитки.


ЗА КАКВО СА ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАВСЯКЪДЕ, ЧЕ САЙТА ПОЛЗВА БИСКВИТКИ?

На 25 май 2011 европейският съюз въведе изискването всички уебсайтове, опериращи на територията му, да търсят съгласието на потребителите си да инсталират „бисквитки”. Аргументите в полза на решението бяха, че те представляват потенциален риск при управлението на личните данни на гражданите на ес и застрашават тяхната неприкосновеност.


Макар да няма ясен текст, който да подсказва как трябва да изглежда въпросното „съгласие“, за момента се използва стандарта на т. Нар. „мълчаливо“ съгласие. Според него потребителят разрешава инсталирането, ако след надпис с предупреждение за наличие на „бисквитки” продължи да разглежда конкретния уебсайт.


КОЛКО ВРЕМЕ СТОИ БИСКВИТКАТА ЗАПИСАНА НА КОМПЮТЪРА МИ?

По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило – тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.


СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ?


„бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на http транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.


Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н.


Като най-добър пример за информация записана в бисквитка е дали сте отговорили с “ок” за използването на бисквитки за този сайт, за да не бъдете питани отново. Също така някои вградени от други сайтове видеа използват бисквитки за да събират анонимно статистика за това, от къде сте попаднали на въпросното  видео и кои видеа са гледани.


КАКВО ИДЕНТИФИЦИРАТ БИСКВИТКИТЕ?

Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти.


КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА БЪДАТ ИНСТАЛИРАНИ „БИСКВИТКИ“ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР?

Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на техния компютър или мобилно устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър. По-долу е обяснено как.


КАКВО МИ ГАРАНТИРА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ПОДОБНО СЪОБЩЕНИЕ НА ДАДЕН САЙТ И КОЕ ОТ ДВЕТЕ ТРЯБВА ДА МЕ ПРИТЕСНЯВА?

Концепцията за информираност на потребителя принципно е добра, но липсата на подобно съобщение на даден сайт за съжаление по никакъв начин не ви гарантира, че от него не се използват бисквитки. Ако въпросният сайт е създаден с цел злоупотреби и/или инсталиране зловреден софтуер върху компютъра ви, силно се съмняваме, че ще бъдете предупредени за това.


Според нас наличието на подобно съобщение към момента означава едно единствено нещо: че собствениците и администраторите на въпросния сайт имат желание да се спазват приетите закони (добри или лоши, ефективни или не) и са загрозили умишлено сайта си с предупреждение,  за да бъдат спазени правата на потребителите им. Реално погледаното сайт с предупреждение за използването на бисквитки има по-голяма вероятност да е безопасен, отколкото такъв, който няма такова, но използва бисквитки. 


ПОЗВОЛЯВАНЕ ИЛИ ЗАБРАНЯВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ ОТ НАСТРОЙКИТЕ НА БРАУЗЪРА:


Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“ чрез настройка. По-долу сме дали информация за някои от най широко използваните браузъри.


ЗА MICROSOFT INTERNET EXPLORER:


 • tools > internet options > privacy tab
 • използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (advanced…)


ЗА MOZILLA:


 • tools > cookie manager или
 • edit > preferences > privacy & security
 • задайте опции в точка cookies
 • cookie sites позволява настройки по домейни: block/session/allow
 • stored cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират


ЗА OPERА


 • opera > settings > preferences… или
 • ctrl+f12
 • advanced > cookies
 • accept cookies – използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране.
 • accept only cookies from the site I visit – позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили.
 • never accept cookies – забранено използването на бисквитки.
 • delete new cookies when exiting opera – изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият.
 • ask me before accepting cookies – браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда.
 • manage cookies – организиране на бисквитките.


ЗА GOOGLE CHROME:


 • опции > разширени настройки
 • поверителност > настройки на съдържанието > “бисквитки”
 • да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) – стойността е зададена по подразбиране.
 • разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.
 • задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.
 •  да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни – да/не
 • „бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си – да/не